Algemene Voorwaarden

ALGEMENE EN BETALINGS VOORWAARDEN
herzien januari 2016

Het lesjaar loopt gelijk aan een schooljaar van de basisscholen in de Hoeksche Waard. Tijdens schoolvakanties lopen de lessen volgens normaal schema door, met uitzondering van de zomervakantie en kerstvakantie. In deze vakanties wordt er een aangepast lesrooster gehanteerd, waarvan leerlingen tijdig op de hoogte worden gesteld. Op nationale feestdagen vinden geen reguliere lessen plaats.

De leerling kan zich inschrijven door een volledig ingevuld inschrijfformulier te overhandigen aan de docent of op te sturen naar: de Dutch Junior Musical Academy, Ooststraat 32a, 3261 KM Oud-Beijerland. Aanmelding voor lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met de algemene en betalingsvoorwaarden van de Dutch Junior Musical Academy.

Een wijziging van persoonlijke gegevens dient schriftelijk of per email te worden medegedeeld aan de administratie. 

Na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier wordt contact met de leerling danwel hun ouders of verzorger opgenomen over de plaatsing. Het lesuur waarin de leerling geplaatst wordt is afhankelijk van leeftijd en niveau. Docenten kunnen hier tijdens het lestraject wijzigingen in aanbrengen wanneer zij van mening zijn dat het leerproces van de leerling hier baat bij heeft.

Uitschrijving dient schriftelijk, per brief of per email, plaats te vinden. De Dutch Junior Musical Academy hanteert een opzegtermijn van 2 maanden (vakanties niet meegerekend). De ontvangst van de uitschrijving wordt schriftelijk (per email) bevestigd. De uitschrijving wordt beschouwd als opzegging van de overeenkomst.

Nieuwe leerlingen mogen de eerste les (proefles) gratis meedoen ter kennismaking.

De lessen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag. Leerlingen kunnen gevraagd worden om aan extra repetities deel te nemen. Aan extra repetities zijn geen kosten verbonden, tenzij vooraf kenbaar gemaakt.

De Dutch Junior Musical Academy is gevestigd aan de Ooststraat 32a, 3261 KM te Oud-Beijerland. 

Absenties dienen uiterlijk 1 dag vooraf gemeld te worden via email (info@musicalacademy.nl) of sms/whatsapp (06-11789722).  Een gemiste les kan in overleg met de docent ingehaald worden in een ander uur. Alle aangeboden lessen in het seizoen worden in rekening gebracht. Mist de leerling een les dan kan deze gedurende het hele seizoen op een ander uur worden ingehaald. Inplannen van een inhaalles kan via info@musicalacademy.nl. Vermeld hierbij altijd welke les gemist is en welk inhaalmoment de voorkeur heeft. Het is mogelijk om een gemiste musicalles in te halen in een dansles. In geval van langdurige afwezigheid geldt een eigen risico van 2 lessen, gevolgd door tijdelijke stopzetting van de betalingsverplichting. Indien langdurige afwezigheid leidt tot opzegging, geldt nog wel de opzegtermijn.
Tijdens schoolvakanties geldt een andere regeling met betrekking tot absenties. Leerlingen die gedurende schoolvakanties absent zijn, hoeven deze les niet in te halen. De gemiste les wordt niet in rekening gebracht. 

Schoolvakanties 2016
Voorjaarsvakantie    20-02-2016 t/m 28-02-2016 --> regulier lesrooster
Paasvakantie    25-03-2016 t/m 28-03-2016 --> geen lessen
Meivakantie     23-04-2016 t/m 08-05-2016 --> regulier lesrooster
Pinksteren     16-05-2016 --> geen lessen
Zomervakantie     09-07-2016  t/m  21-08-2016 --> aangepast lesrooster

Door het inschrijven van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld. Voor reguliere musicalles (1,5 uur) geldt een tarief van € 10,50 per les. Dansgroepen Streetzz en Out of Control en Klassiek Ballet hebben een tarief van € 8,- per les (leerlingen die ook musicalles volgen ontvangen een gereduceerde prijs). Leerlingen die in het Ensemble zijn geplaatst betalen een meerprijs van € 20,- per half seizoen ( 5 maanden).

De Dutch Junior Musical Academy biedt een gezinskorting van 10% voor het tweede en derde kind uit één gezin.

Het verschuldigde lesgeld wordt per maand achteraf gefactureerd. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Er kan gebruik gemaakt worden van automatische incasso, de facturen worden rond de 20e van de maand geïncasseerd. Contant betalen is niet mogelijk.

Voor het nogmaals moeten sturen van een betalingsherinnering kan € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting zullen alle invorderingskosten voor rekening ouders of verzorger komen. Is de leerling ouder dan 18 jaar, dan worden de kosten op de leerling verhaald.  

Dutch Junior Musical Academy houdt zich het recht voor bij wangedrag de lessen met onmiddellijke ingang stop te zetten en de overeenkomst nietig te verklaren. De leerling is de Dutch Junior Musical Academy dan wel de eerder genoemde 2 maanden opzegtermijn verschuldigd. 

Dutch Junior Musical Academy aanvaart geen aansprakelijkheid voor diefstal of vermissing van goederen. 

Voor promotionele doeleinden maakt Dutch Junior Musical Academy gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal gemaakt tijdens haar producties, lessen of workshops. Indien u Dutch Junior Musical Academy geen toestemming geeft tot het gebruikmaken van het portretrecht van uw kind, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Gerealiseerd door Sunteam Automatisering
Dutch Junior Musical Academy © 2023